کد تخفیف ۵۰٪ اولین سفارش غذای خانگی در مامی فود

کد تخفیف: first برای اولین سفـارش غذای خـانگی ۵۰٪ در مـامی فـود فقط غذای خانگی با برنج ایرانی،...