تخفیف ۱۰٪ اتوبوسVIP تمامی مقـاصد در اسنپ تریپ

 تخفیف بلیت سفر اقتصـادی VIP به تمامی مقـاصد ۱۰٪ در اسنپ تریپ اتوبوس‌VIP با صندلی‌ بزرگ تخت‌ شو سیستم...