تخفیف ۹۰٪ خدمات دندانپزشکی با دفترچه بنیان کارت

تخفیف کلیه خدمات دندانپزشکی ۹۰٪ با دفترچه های خاص بنیان کارت طرح های ‌انفرادی نقره ای با ۵۰٪ و گروهی...