تخفیف دندانپزشکی بنیان کارت

تخفیف ۵۰٪ و۹۰٪ کلیه خدمات دندانپزشکی با دفترچه خاص در طرحهای شگفت بنیان کارت